برج ارغوان

سال ساخت
1397
مساحت زمین
1000 متر مربع
مساحت ساخت
7000 متر مربع
موقعیت
تهران، فرمانیه ، دیباجه شمال
نوع خدمات
قرارداد مشارکت در ساخت، طراحی معماری

برج ارغوان

بر اساس مقررات ساختمان فضای ایمن آرام و مناسب برای ساکنین ایجاد کرده که در هر بخش از این مجموعه قوانین مرتبط با آن فضا رعایت شده و در بین مسائل مختلف و امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش به افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت و طراحی معماری این پروژه بر این مبنا شکل گرفت در طراحی و اجرای نما از المان های معماری نئوکالسیک مانند پنجره ها و بازشوهای گرد در نما و تکرار آن ها که فضای بسیار دنج و با دید مناسب شب و چیدمان نور از داخل به بیرون فراهم کردیم که کنترل آن در دست استفاده کننده از فضاهای داخلی می باشد ستون هایی با ارتفاع بلند با پایه های خاص و مقطع دایرهای که نشان دهنده مقاومت و استحکام و دوام ساختمان می باشد که در دو طبقه اول و دو طبقه آخر نما استفاده شده و تمام تالش مجموعه در مورد طراحی و ساخت ت یا اجرا بر مبنای مدل سازی هویت معماری ایرانی بوده و با توجه به سادگی نمای کالسیک آرامش و ساکنین را در بر گرفته است.

خروج از نسخه موبایل