نمونه کارها

در این بخش به پروژه های گروه مهندس محمد رضا صالحی را نشر می دهیم.

پروژه هرمز

پروژه هرمز

پروژه ندا

پروژه ندا

پروژه لادن

پروژه لادن

پروژه گلریز

پروژه گلریز

سایت پروژه فرمانیه

برج فرمانیه

باغ لواسان

برج ارغوان

سایت پروژه دربند

پروژه دربند

پروژه دیباجی جنوبی

پروژه دیباجی

جهت اطلاعات بیشتر

برای شرایط پیشبینی نشده مشاوره برای شرایط خاص به پست الکترونیکی من ایمیل بزنید.

فهرست