نمونه کارها

در این بخش به پروژه های گروه مهندس محمد رضا صالحی را نشر می دهیم.

743827493

پروژه نیاوران

پروژه هرمز

پروژه هرمز

پروژه ندا

پروژه ندا

پروژه لادن

پروژه لادن

پروژه گلریز

پروژه گلریز

سایت پروژه فرمانیه

برج فرمانیه

IMG 0313

باغ لواسان

Salon

برج ارغوان

سایت پروژه دربند

پروژه دربند

جهت اطلاعات بیشتر

برای شرایط پیشبینی نشده مشاوره برای شرایط خاص به پست الکترونیکی من ایمیل بزنید.